11 نکته ای که قبل از خرید کفش فوتبال باید بدانید

برای خرید کفش فوتبال هر بازیکنی سوالات زیادی در سرش مرور میشود و پاسخ به همه آنها سردرد می آورد، در این مقاله ما سعی کردیم بصورت جامع و در 11 بخش موارد اصلی که هنگام خرید کفش فوتبال و کفش فوتسال به آن نیاز دارید را بررسی کنیم تا با دیدی 360 درجه یک کفش متناسب با نیازتان را خریداری کنید

پس با حوصله با ما همراه بشید 🙂

نکته اول : در حقیقت کفشها بازیکن نمی سازند ولی به این روند کمک می کنند

SOCCER CLEATS CHOOSE


در وهلــه اول بیایــد اول بــه داغتریــن موضــوع مــورد بحــث کفــش فوتبــال بپردازیــم. اگــر تابه حــال یــک نظرآزمایــی فوتبالــی را خوانــده باشــید، احتمــالا بــه یکــی از ایــن نظــرات برخــورد کردهایــد:
بــه کفشهــا ربطــی نــدارد، بــه بازیکــن مربــوط میشــود.کفشها از شــما بازیکــن بهتــری نمیســازد.
بازیکنانــی کــه ایــن نظــرات را می نویســند تــا حــدی درســت میگوینــد ولــی آنهــا در مــورد اینکــه چــرا کفــش خــوب حیاتــی اســت هــم زیــاد اطلاعــات ندارنـد. مـن اینجـام تـا بـه شـما بگویـم چـرا کفـش مناســب تفــاوت شــگرفی در چگونگــی بــازی شــما ایجـاد خواهـد کـرد.

اجـازه دهیـد یک لحظـه از یـک موقعیـت فرضـی اسـتفاده کنـم.

soccer cleats


آیـا شـما تا به حـال در طوفــان شــدید ماشین ســواری کرده ایــد؟ به عنــوان یــک راننــده تنهــا می توانیــد به انــدازه ی تجربــه ی خودتـان بـا یـک ماشـین خـوب باشـید ، فـرض کنیـد کــه ماشــینتان برف پاک کــن نداشــته باشــد، عملکــرد شــما به شــدت کاهــش پیــدا می کنــد. ســپس بــه ســراغ یــک جفــت برف پاک کــن معمولــی می رویــم، از آنهایــی کــه جیــغ می کشــند و وقتــی از اینطــرف بــه آنطــرف حرکــت می کننــد برخــی از لکه هــا را باقـی می گذارنـد. آنهـا بـه شـما کمـک می کننـد تـا بیـرون را ببینیـد و بتوانیـد کامـلاً امـن رانندگـی کنیـد.
بیایـد بازهـم جلوتـر برویـم، فـرض کنیـد یـک جفـت برف پاک کــن مــارک رینکــس بــه شــما داده ایــم ، شیشــه قطــرات بــاران تک به تــک از روی ســطح پــاک می شــوند و بــا میــدان دیــدی بســیار واضــح بــه شــما در دیــدن فضــای بیــرون کمــک می کنــد و امنیــت را بــالا می بــرد، اعتماد به نفــس شــما را نیــز نسبت به تواناییتان در رانندگی بالا می برد.به همین ترتیب شما نمی توانید بدون کفش بازی کنید و هرچه آن ها برای استایل شما مناسبتر باشند به طور مؤثرتری به شما اجازه ی بازی کردن و ارائه ی سطح عملکرد بالاتری را می دهند. داشتن یک جفت کفش مناسب می تواند شرایط را برای پیشرفت بازیتان فراهم کرده و به شما در بهبود مهارت هایتان کمک کند.

مهم است کفشی را انتخاب کنید که مناسب شما باشد نه کفشی را که بازیکن موردعلاقه ی شما می پوشد. فرضا که کفش هایی که او می پوشد دقیقا کفش مناسب پای شما باشد، تصمیمتان را به طور کامل از روی آن بازیکن حرفه ای مبنا قرار ندهید. فقط به خاطر اینکه به پای رونالدو عالی به نظر می آیند و او با آنها شگفت انگیز بازی می کند، بدین معنی نیست که شما با آن کفشها قدرت دریبل زنی جادویی پیدا می کنید. کفش مناسب به بازی شما کمک می کند، فقط مطمئن شوید که آنها را درست انتخاب می کنید.

نکته دوم : شیوه ی بازیتان را تمرین کنید

SOCCER CLEATS CHOOSE


اولیــن گام مهــم قبل از خرید کفش فوتبال پیــدا کــردن ســبک بــازی خودتــان اســت. هــر بازیکنــی روش و ســبک متفاوتــی دارد و ایــن واقعــا می توانــد تعییــن کنــد کــه چــه کفشــی بـرای شـما مناسـب اسـت. پسـتی را در نظـر بگیریـد کـه دوسـت داریـد بیشـتر در آن منطقـه بـازی کنیـد و چــرا دوســت داریــد آنجــا بــازی کنیــد. بازیکنانــی وجــود دارد کــه همیشــه بــه یــک پســت خــاص می چســبند درحالیکــه برخــی دیگــر انعطــاف بیشـتری از خـود نشـان میدهنـد. برخـی از شـما در بیـش از یــک پسـت بــازی می کننــد، بـه اینکـه چـرا اینگونــه اســت فکــر کنیــد. به عنوان مثــال، بســیاری از بازیکنانــی کــه دفــاع عقــب بــازی می کننــد گهــگاه برمی گردنــد کــه جلــو بــازی کننــد. ایــن معمــولاً بــه خاطــر ایــن اســت کــه ایــن بازیکــن بــزرگ و قــوی اســت و میتوانــد به خوبــی توپ هــای هوایــی را تصاحـب کنـد. دروازه بانـان بـه چیـزی نیـاز دارنـد کـه کشـش خوبـی داشـته باشـد و قابلیـت حرکـت سـریع بــه طرفیــن را بــه آنهــا بدهــد درحالیکــه داشــتن محـل ضربـه خـوب بـرای زدن تـوپ و قطـع پاسهـا مهــم اســت.

بازیکنــان دفاعــی بــه دنبــال کفشهایــی خواهنــد بــود کــه کمــی محافظــت بیشــتری ارائــه دهــد و چیـزی کـه بـه آنهـا امـکان پـاس دقیـق را بـا تـوپ بدهــد.
هافبکهـا بـه کفشهایـی نیـاز دارنـد کـه بـه آنهـا کنتـرل و توانایـی سـریع دویـدن و امـکان 90دقیقـه بــالا و پاییــن پریــدن روی چمــن در راحتــی کامــل را بدهـد.

بازیکــن گــوش بــه دنبــال ســبک وزنی و کفشهایــی اسـت کـه توانایـی شـتاب گرفتـن و تغییـر جهت های سـریع را بـرای او ایجـاد کند.
فورواردهــا از کفشهــای بهــره خواهنــد بــرد کــه بــرای آنهــا منطقــه ی بــاز بــرای ضربــه زدن فراهــم کنــد و بــرای حرکت هــای انفجــاری کمتریــن وزن را ایجــاد کنــد.
پـس در وهلـه اول تکلیفتـان را بـا خودتان مشـخص کنیــد کــه در چــه پســتی بهتریــن عملکــرد را داریــد و نیــاز هایتــان از یــک کفــش را قبــل از تهیــه آن بخوبــی درک کنیــد.

نکته سوم : کفشها را بر اساس چمنی که روی آن بازی خواهید کرد انتخاب کنید

SOCCER CLEATS CHOOSE

زیره هر کفشی مناسب یک زمین و چمن خاص هست که باعث افزایش کارایی بازیکن میشود ، چمن ممکن است تخت باشد، بلند باشد،مصنوعی یا طبیعی باشد که همه این نوع چمن ها یک نوع زیره خاص را می طلبد
ما در این خصوص یک مقاله جامع و کامل بصورت مجزا داریم که می توانید به آن سر بزنید

راهنمای انتخاب کفش بر اساس نوع زمین

نکته چهارم : جنس مواد بکار رفته در رویه را در نظر بگیرید

SOCCER CLEATS CHOOSE

هنگام خرید کفش فوتبال ظاهــرا هــر بازیکــن رویــه ی متفاوتــی را بــرای کفش هایــش ترجیــح می دهــد. برخــی رویه هــای طبیعــی کــه درســت انــدازه هســتند را می پســندند کــه در نهایــت مربــوط بــه کفشهــای چرمی انــد، درحالیکـه برخـی دیگـر ترجیـح میدهنـد از عملکـرد پایــدار رویه هــای کامــلاً مصنوعــی اســتفاده کننــد. توجــه داشــته باشــید کــه شــرکتهای خاصی انــد کـه بـه اسـتفاده از مـاده ی خاصـی بـرای یـک حـوزه وفــادار می ماننــد درحالیکــه بقیــه چندیــن روش مختلــف را ایجــاد کــرده و از مــواد مختلــف اســتفاده می کننــد تــا گزینه هــای زیــادی را بــرای انتخــاب کــردن بازیکــن فراهــم آورنــد. در اینجــا تفکیکــی از مــواد معروفــی کــه امــروزه شــرکتها از آن اســتفاده میکننــد را خدمتتــان معرفــی میکنیــم.

چرم کانگــورو. از مدتهــا پیــش شــرکتها بــرای کسـب سـود از چرم کانگورو در سـاخت کفشهایشـان اسـتفاده می کننـد کـه پـس از ورود بـه بـازار بیشـترین طرفـدار را داشـته. امـروزه ایـن گرایش در حـال رنگ باختن است.

هنـوز هـم کفش هایـی در بــازار هســت کــه از مــواد بســیار نــرم ساخته شــده اسـت ولـی ترکیبـی از قیمـت و محبوبیـت شـرکتها را بـه سـمت تولیـد و معرفـی مـواد جدیـد سـوق داده اســت. اگــر کفشــی بخواهیــد کــه واقعــا بــه پایتــان بنشــیند درحالیکــه دوام زیــادی نیــز داشــته باشــد، چـرم کانگـورو انتخابـی ایـده آل اسـت.

چــرم طبیعــی – از آنجایــی کــه چــرم کانگــورو در میــان ســایر چــرم هــا منحصربفــرد بــود آن را از سـایر چـرم هـای طبیعـی جـدا نمودیـم، اسـتفاده از چرمهایــی ماننــد پوســت گوســاله و بــز در بســیاری از کفشهــای درجه ًیــک رایــج اســت.

soccer cleats choose

اکثــرا اینهــا تنهــا چرم هــای طبیعــی هســتند کــه هنــوز شــرکتها از آن اســتفاده می کننــد. کفــش چرمــی احســاس واقعــا منحصر به فــردی روی تــوپ ایجــاد می کنــد و فرصــت اســتفاده از آن در کفــش قطعــا ارزش فکــر کــردن دارد.

چــرم مصنوعــی – ایــن حــوزه ای اســت که شــرکتها در پیش گرفته انــد. برندهــای طــراز اول ماننــد نایکــی و آدیــداس می کوشــند تــا واقعــا محصــول پیشــرفته ای کامــلاً مشــابه بــا چـرم تولیــد کننــد کــه ویژگی هایــی کامــلاً مشــابه بــا چـرم طبیعـی را تقلیـد کنـد.

عـلاوه بـر ایـن، قادرنـد ویژگیهــای دیگــر ماننــد ضــدآب بــودن را بــه ایــن ترکیــب اضافــه کننــد هــر چنــد شــاید هیچوقــت نتواننــد %10حــس چــرم طبیعــی را منتقــل کننــد.

soccer cleats choose

مــواد ترکیبــی – امــروزه رویه هایــی طراحی شــده اسـت کـه تجربـه ی کامـلاً متفاوتـی را هنـگام کار بـا تـوپ ایجـاد می کنـد ، ایـن رویـه هـا کامـلا مصنوعی هسـتند و در تجربـه اول کمـی سـفتی و عـدم انعطاف پذیـری را حـس خواهیـد نمود،چیـزی کـه بـه مـرور زمـان جـای خـود را بـه انعطـاف میدهـد.از مزایـای ایـن نـوع رویـه اسـتفاده از فنـاوری هـای روز روی آن و سـبکی عالـی آن اسـت.

soccer cleats choose

نکته پنجم : وزن کفش

SOCCER CLEATS CHOOSE

موضــوع دیگــری کــه فرصــت جســتجو بیــن گزینه هــای مختلــف را هنگام خرید کفش فوتبال بــرای بازیکــن ایجــاد میکنــد وزن واقعــی کفش هـا اسـت. طـی ایـن چنـد سـال گذشـته و بـا ورود مـواد و فناوری هـای جدیـدی کـه شـرکتها اسـتفاده می کننــد، شــاهد شــیب تنــد در کاهــش وزن متوســط کفشهــا بوده ایــم. وقتــی در گذشــته دربــاره ی متوســط وزن کفشهـا صحبـت میکردیـم، مقـدار متوسـط وزن حـدود 350گـرم بـود ولـی امـروزه وزن متوسـط نزدیـک 250گــرم اســت. امروزه شاهد کفش های بسیار سبکی هستیم که بازیکن کمترین احساس را از اینکه کفشی به پا دارد را تجربه می کند.
سری مرکوریال ، آدیداس و one از پوما جزو سبکترین های بازار تا به امروز هستند

تفکیک کفشها با استفاده از دسته بندیها

کنتــرل – در کفش های مخصوص کنترل بهتر توپ، بــا اســتفاده از المانهایــی پیرامــون ناحیــه ی کنتــرل و پــاس طراحــی میشــود، زمانــی کــه بازیکــن میخواهــد پاسهــای محکــم و کنتــرل کامــلاً مطمئنــی داشــته باشــد بــه او کمــک میکنــد.

soccer cleats choose

مانند آدیداس پردیتور یا نایک فانتوم

قـدرت – وقتـی بازیکـن شـوت میزنـد بـه او کمـی قـدرت بیشـتری می دهـد، معمـولاً ایـن خاصیـت بـه شـکل فنـاوری در طـول ناحیـه ی معمـول ضربـه خـودش را نشـان میدهـد.

soccer cleats choose

مانند نایک فانتوم GT یا آدیداس ایکس

ســرعت – همه چیــز دربــاره ی تولیــد کفــش ســبک معمــولاً بــا رویــه ی ترکیبــی و طراحــی ارگونومیــک انجــام می شــود و سعی در کاهش وزن و حفظ استحکام و انعطاف هست.

soccer cleats choose


نایک مرکوریال ، آدیداس ایکس ، پوما ONE

چند کاره – کفشــی کــه ســبک های مختلــف را باهــم ترکیــب می کنــد، بــرای مثــال ماننــد ســرعت و کنتــرل. ایــن کفـش، کفشـی سـبک بـا برخـی اشـکال فنـاوری در سرتاسـر ناحیـه ی پـا اسـت.

soccer cleats choose


مانند آدیداس پردیتور که هم یک کفش سرعتی و هم کار تخصصی اش کنترل بهتر است

تمـام کفـش هـا از برنـد هـا و مـدل هـای مختلـف ممکـن اسـت در ایـن دسـته قـرار بگیرنـد ، زیـرا اکثـر کفـش هـا بصـورت ترکیبـی از مـواد مختلفـی در طراحیشـان اسـتفاده می شـود.

سنتی – راحتی و دوام خواسته خیلی از بازیکنان است. فناوری کمتر، چرم بیشتر!

soccer cleats choose


در برنـد هـای مختلـف یـک سـری کفـش هسـتند کـه مـدل چرمـی و کلاسـیک آن نیز عـلاوه بـر نسـخه فانتزیش تولیـد میشـود و در برخـی برنـد هـا یـک سـری اختصاصـا بـه تولیـد کفـش هایـی چرمـی و کلاسـیک میپردازنـد بـه عنـوان مثـال برنـدهایی مثـل پانتوفـولا دورو یا میزانو تمـام کفـش هایـشان کلاسـیک و سـنتی هسـتند و در برنـدی مثـل نایـک سـری کفـش هـای تمپـو عـلاوه بـر کاربـرد المـان هـای بـروز از چـرم کانگـورو نیـز در طراحـی رویـه آن اسـتفاده میشـود.

نکته ششم : بودجه را در نظر بگیرید

بـه دو دلیـل اختصـاص یـک بودجـه و پایبنـدی بـه آن هنگام خرید کفش فوتبال مهـم اسـت. نخسـت، مسـلما نمی خواهیـد در اولیـن گام از هزینـه ای کـه انتظـار داشـتید بـرای خریـد کفـش کنیـد تجـاوز کنیـد یـا بـرای آن هزینـه ی زیـادی بپردازیـد. دوم اینکـه، اگـر بگردیـد و بـه دنبـال تخفیفـات باشـید می توانیـد راه هایـی بیابیـد کـه کفش هایـی بـا کیفیـت دو برابـر بهتـر را در یـک تخفیـف قیمـت عالـی گیـر بیاوریـد. مـا چهـار دسـته قیمـت را ایجـاد نمودیـم :
در این دسته بندی بدلیل نوسانات ارزی از ذکر عدد و رقم منصرف شدیم و دسته بندی کلی تری را ایجاد نمودیم

soccer cleats


قیمت های تاپ : ایــن بالاتریــن ســطح قیمــت اســت و کفشهایــی از این دســت ایــن امــکان را بــرای بازیکنــان بلندپــرواز ایجــاد می کنــد تــا همــان کفــش و فنــاوری را اســتفاده کننــد کــه الگویشــان از آن اســتفاده می کنــد.
این کفش ها از بهترین مواد و بروزترین فناوری ها بهره می برند

قیمت متوسط : ایـن رده کفـش در واقـع سـطح میـان رده کفـش هـا محسـوب می شـود و برخـی از ویژگی هـای یـک کفـش تـاپ را دارا می باشـد ولـی نبایـد از آن انتظـار یـک کفـش تـاپ را از لحـاظ کارایـی و جنـس و وزن داشـت.

متوسط رو به معمولی: ایــن رده در واقــع حــد واســط یــک کفــش میــان رده و معمولــی اســت و نمیتــوان آن را یــک کفــش تــاپ و نمیتــوان آن را یــک کفــش معمولــی دانســت و اغلــب بیــن بازیکنــان آماتــور علاقمنــدان زیــادی دارد.

کفش های معمولی : در ایــن رده کفش ها از معمولی ترین مواد استفاده شده و انتظار بکار رفتن فناوری خاصی هم در آنها نیست. و مشخصا هدفش بازیکنانی هست که فقط بودجه و قیمت مناسب برایشان مهم است.

نکته هفتم : شکل پاهایتان را تعیین کنید

SOCCER CLEATS CHOOSE


پای هر بازیکن استخوان بندی متفاوتی دارد که معمولا لاغر و کشیده ، پهن و کوتاه یا پهن و کشیده هستند
طبق این ساختار پا برندها سعی می کنند در هر مدل کفش خود طبق قالب پای بازیکنان کفش های با ساختاری متفاوت طراحی کنند.
کفش های چرمی معمولا برای هر نوع پایی بخصوص پای پهن مناسب هست و بخوبی جا باز می کند و کمترین اسیبی به پا نمیزند، در صورتی که کفش های رویه مصنوعی که قالب باریکی هم داشته باشند مطمئنا برای بازیکنان با پای پهن آذار دهنده هستند.


راه های دانستن سایز و قالب کفش متناسب با پای شما :

soccer cleats

اگـر برایتـان مقـدور اسـت قبل از خرید کفش فوتبال بصـورت حضـوری بـه فروشـگاه هـای معتبـر رفتـه و کفش های با رویه های مختلف را امتحان کنید که بصورت کلی دستتان بیاید که چه نوع کفشی با چه ساختاری مناسب شماست.
از یکی از دوستانتان بپرسید که چه کفشی می پوشد و اندازه ی خود را با آن مقایسه کنید. جـداول سـایز بنـدی برنـد هـای مختلـف کفـش هـا را بررسـی کنیـد و ببینیـد کـه طبـق انـدازه طـول پـای شـما چـه سـایزی در هـر برنـد مناسـب پـای شماسـت.


راهنمای سایزبندی

نکته هشتم : اگر خیلی بزرگ باشند ….. اگر خیلی کوچک باشند …

اینجــا جایــی اســت کــه نقــش شســت پــا ظاهــر میشــود، اگر بیــن پنجــه ی شست پــا و نــوک کفشــتان فضای خالی اســت، کفــش برایتــان بــزرگ اســت. اگــر فضایــی بینشــان وجــود نــدارد و کاملا چسبیده آن کفــش خیلــی کوچــک اســت. فاصلــه ی درسـتی کـه بایـد بـه دنبالـش باشـید بایـد به انـدازه ی عـرض انگشـت کوچکتـان بیـن پنجـه ی پـا و نـوک کفـش فاصلـه باشـد. اگـر احسـاس فشـاری از طـرف رویـه کفـش بـه پنجـه ی پـا می کنیـد ایـن کفـش نیز قطعـا خیلـی تنگ است.

soccer cleats


یکــی از رایج تریــن اشــتباهاتی کــه بازیکنــان هنگام خردی کفش فوتبال می کننــد ایــن اســت کــه بــه پوشــیدن کفشهایــی کــه سایزشــان نیســت ادامــه می دهنــد. مواظــب باشــید در ایــن دام نیفتیــد. بیاییــد صــادق باشــیم، همــه ی مــا کفــشی نادرست خرید کردیم فقط بخاطر اینکه از آن خوشمان آمده و تصمیـم گرفتیـم کـه آنهـا را امتحـان کنیـم شـاید انـدازه شدند. خـب، احتمـالاً انـدازه نخواهنـد شد و حـالا شــما مانده ایــد و یــک جفــت کفــش استفاده شــده. مطمئــن شــوید کــه مقــداری فضــای اضافــی در جلــوی کفـش وجـود دارد، پنجـه پایتـان تحت فشـار سـنگین قسـمت جلـوی کفـش نیسـت و وقتـی بـرای اولیـن بـار آن را می پوشـید قـوزک پایتـان به طـور کامـل از طـرف پاشـنه تحت فشـار نیسـت. اگـر بتوانیـد کفـش مناسـبی پیـدا کنیـد کـه هیـچ قسـمت از پایتـان را تحت فشـار نگـذارد بـه جهـت درسـتی پیـش می رویـد و می توانیـد بـدون تـاول زدن پایتـان بـازی کنیـد.

soccer cleats

فقــط یــک نکتــه ی ریــز بــرای بازیکنانــی کــه بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه نمی تواننــد کفشــی پیــدا کننــد کــه عـرض کافـی در قسـمت جلـو داشـته باشـد. ایـن یـک دشـواری اسـت و مـدام بازیکنانـی هسـتند کـه بـه دنبـال توصیه هایـی هسـتند کـه بـا آن به انـدازه ی مناسـب دسـت پیـدا کننـد. نخسـت بـه دنبـال کفشـی باشـید کـه رویــه ای از چــرم طبیعــی دارد، کانگــورو از همــه مناســبتر اســت. اســتفاده از کفشــی بــا رویــه ی چــرم کانگــورو بـه کفـش شـما امـکان مقـداری فضـای کـش آمـدن می دهـد. یـک نکتـه ی ریـز بـرای بازیکنانـی کـه کفشـی دارنــد کــه خیلــی تنــگ اســت، وقتــی آن را می پوشــید آن را بــه مــدت 15دقیقــه در آب داغ فرو ببریــد، ایــن کار بافـت آن را شـل میکنـد و بـه آن اجـازه ی کـش آمـدن بیشـتر میدهد(ایـن معمـولا بـرای کفـش هـای چرمـی کارسـاز اسـت)

نکته نهم : سایزبندی برای بازیکنان جوانتر

SOCCER CLEATS CHOOSE

بســیاری از والدیــن هنــگام خریــد کفــش فوتبال بــرای بازیکنــان جوانتــر بــا تصمیــم دشــواری در خصــوص ســایز آن روبــرو میشــوند. بــرای بســیاری از والدیــن دشــوار اســت کــه تصمیــم بگیرنــد کــه آیــا فضــای کافــی در کفــش وجـود دارد و چـه مقـدار فضـا نیـاز اسـت تـا بـه بازیکـن ایـن امـکان را بدهـد کـه بـدون اینکـه خیلـی زود بـرای او کوچــک شــود بتوانــد بهتریــن ســطح عملکــردش را اجــرا کنــد. بــرای کــودکان زیــر 12ســال توصیــه ایـن اسـت کـه قاعـدهی بالا(شـماره8 ) را اعمـال کنیـد و از انگشـت کوچـک اسـتفاده کنیـد. زیـرا عـرض انگشـت کوچـک فضـای زیـادی خواهـد بـود. بـه دنبـال کفشـی باشـید کـه حـدود نصـف انگشـت یـا چیـزی در ایـن حـدود فضـای خالـی داشـته باشـد. البتـه ایـن متناسـب بـا انـدازه ی کـودک تغییــر می کنــد و نیــز بــه ایــن معنــی اســت کــه کفش هــا به ســرعت بــرای آنهــا کوچــک می شــود.

در اینجـا فقـط بـه ایـن نکتـه اشـاره می کنیـم کـه امـروزه گرایـش در بـازار بـه سـمت کفشهـای سـبک اسـت و شــاهد ایــن هســتیم کــه شــرکتها بــه ســمت کفش هــای ســبکتر و ســبکتر پیــش می رونــد. ایــن بدیــن معنــی اســت کــه مــواد کمــی در کفشهــا بــکار رفتــه اســت و درنتیجــه دوام تحت شــعاع قــرار میگیــرد. درگذشــته یــک کفــش خــوب می توانســت به راحتــی دو فصــل کامــل را بــرای بازیکــن کار کنــد. اگــر بــه دنبــال گزینــه ی بادوامتــری می گردیــد کفش هایــی را کــه رویــه ی چرمــی دارنــد انتخــاب کنیــد نــه رویــه ی ترکیبــی.

نکته دهم : آنلاین سفارش دهید، موفق باشید

SOCCER CLEATS CHOOSE

قبــل از هــر چیــز پیشــنهاد می کنیــم کفشهــا را پیــش از خریــد کفش فوتبال در یــک فروشــگاه لــوازم ورزشــی امتحــان کنیـد. ایـن کار فرصـت ایـده آلـی در اختیارتـان می ًگـذارد تـا واقعـا بفهمیـد کفشهـا چگونـه اسـت و کارکنـان فروشــگاه می تواننــد منابــع مطلــع و مفیــدی باشــند. اگــر تصمیــم داریــد کــه آنلایــن ســفارش دهیــد ایــن کار را درسـت انجـام دهیـد و از منبـع ناشـناس خریـد نکنیـد. به طـور پیوسـته از سـوی خوانندگانـی بـا مـا تمـاس گرفتــه میشــود کــه از منابــع شــبیه بــه منابــع قانونــی خریــد کرده انــد و یــک جفــت کفــش تقلبــی بــه دست آنهــا رسیده
در خرید انلاین روی صندلــی لــم داده ایــد و بــا چنــد کلیــک بیــن گزینــه هــای مختــف و گالــری عکــس کفــش هــا و خوانــدن مشـخصات فنـی آن دنبـال کفـش مناسـب خـود می گردید،نـه از ترافیـک خبـری اسـت و نـه از شـلوغی سـر مغـازه دار و نـه چـرب زبانـی ، بـا دقـت پـای کامپیوتـر خـود بیـن گزینـه هـا می چرخیـد و اگـر قانـع نشـدید میتوانیـد در فروشـگاه هـا خـود کفـش را مشـاهده کنیـد و اصـل و فـرع کفـش را نیـز بشناسـید، در عیـن حـال بایـد بـه اعتبـار وبسـایت مـورد نظـر نیـز بایـد توجـه داشـت کـه ممکـن اسـت کفـش تقلبـی را بجـای اصلـی بـه شـما بفروشـد،میزان توضیحـات محصـول و قیمـت ارایـه شـده و گارانتـی هـای اعـلام شـده و تعویـض کالا در صـورت عـدم رضایـت همگـی مـلاک هـای مهمـی بـرای شـناخت یـک وبسـایت معتبـر هسـتند.

آنها رسیده اند – کفش هایتان را آماده کنید

soccer cleats

اکنــون پس از خرید کفش فوتبال بصورت آنلاین یا حضوری کفــش جدیدتــان را داریــد و آماده ایــد کــه آنهــا را بپوشــید. نــه بــه ایــن زودی عجلــه نکنیــد. زمــان گذاشــتن بــرای آمــاده کــردن کفش هــا میتوانــد بــرای پاهایتــان و عمــر کفشهــا فوق العــاده گرانبهــا باشــد. دوخت هایـش جـا بـاز کنـد و زیـره ی کفـش بـا پایتـان حالـت طبیعی تـر پیـدا کنـد. ایـن کار احتمـال تـاول زدن پــا را کاهــش می دهــد. داشــتن قلــق و لــم کفشهــا هنگامیکــه کفــش جدیــد می پوشــید بســیار مهــم اســت. اگــر هــر جــور فشــار یــا نقطــه ی تنگــی احســاس می کنیــد بلافاصلــه آن را درآوریــد. در مــورد آســیب زدن بــه پاهایتـان و کاهـش عملکردتـان ریسـک نکنیـد. ایـن فرصـت را ایجـاد کنیـد کـه چندیـن بـار به آرامـی بـا آنهـا بدویـد و آنـگاه بـرای بـازی بعـدی بایـد آمـاده شـوند. اگـر پـس از چنـد بـار پوشـیدن هنـوز احسـاس ناراحتـی می کنیـد احتمـالاً ایـن کفـش گزینـه ی مناسـبی بـرای شـما نیسـت.

نکته یازدهم : از آنها لذت ببرید و با احترام با آنها برخورد کنید

SOCCER CLEATS CHOOSE

درنهایـت، نگهـداری کلیـد اطمینـان از طولانـی شـدن عمـر کفش هایتـان اسـت و اینکـه در روزهـای خـوب و بـد برایتـان کار می کنـد. نشـانه ی یـک بازیکـن بـا اشـتیاق ایـن اسـت کـه وقتـی بـه خانـه میرسـد کفشهـا را از کیفـش درمـی آورد و از آنهـا مراقبـت شـخصی می کنـد. مجبـور نیسـتید کـه بهتریـن مـواد تمیزکننـده را بخریـد یـا بـرای مراقبـت از آنهـا سـاعتها زمـان صـرف کنیـد.
تمـام کاری کـه بایـد انجـام دهیـد ایـن اسـت کـه آنهـا را از کیفتـان خـارج کنیـد و در یـک محیـط سـرد و دور از تابـش مسـتقیم نـور خورشـید یـا گرمـا کامـلاً بخشـکانید. وقتـی کامـلاً خشـک شـدند آنهـا را بـرای بـازی بعـد در تـه کیفتـان بگذاریـد. اگـر کفـش چرمـی داریـد مطمئنـم کـه اگـر توجـه بیشـتری بـه آن بکنیـد آنهـا ایــن لطــف را فرامــوش نمی کننــد

خرید کفش فوتبال یک دردسر شیرین است که باید به آن اهمیت ویژه داد تا به تجربه ای تلخ منجر نشود ، اگر نکات بالا را رعایت کنید قطعا یک تجربه شیرین از خرید کفش فوتبال خواهید داشت

خرید کفش فوتبال از برندهای مختلف و اورجینال از فوتبال کالا

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *